Das Kind

Sch01
Letzte Monatsblutung
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
Sch02
Kinderwunsch
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
Sch03
Mutter entdeckt Schwangerschaft
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
Sch04
Sanftheit der Mutter
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
Sch05
Mutterumarmung
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
Sch06
Vergiftet durch die Gedanken der Mutter
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
Sch07
Ohne Platz im Leben der Mutter
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
Sch08
Die Schwangere
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
Sch09
Geburt
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
Sch10
Im Arm der Eltern
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
Sch11
Verbindend
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
Sch12
Trennend
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
Sch13
Geht ins Leben
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011